Flyverskole

Flyverskole


Heltidsundervisning i Ungdomsskolen

”Flyverskole”

Målgruppe:

Heltidsundervisning i Ungdomsskolen er et tilbud for elever fra 7. klasse til og med det 18. år, der ikke opnår udbytte af folkeskolens almene undervisning/specialundervisning i den form og tilrettelæggelse, der kan tilbydes i dag. Fælles for elevgruppen er sociale og emotionelle vanskeligheder, der bevirker, at eleverne har svært ved at begå sig socialt og ofte har et lavt selvværd. Generelt set er der tale om normal begavede elever med svære relationelle, emotionelle, sociale-eller familiemæssige belastninger. Der iagttages til tider en meget voldsom adfærd, og eleverne har ofte svært ved at skabe overblik og aflæse de sociale signaler. Eleverne kan eksempelvis have koncentra­tionsproblemer, vanskeligheder med at indleve sig i andre samt vanskeligheder i forhold til kravsituatio­ner.

Unge der visiteres til flyverskolen, skal kunne profitere af en helheds orienteret indsats, der vil oftest være en børnefaglig undersøgelse. Der kan være flere foranstaltninger iværksat i forhold til den enkelte unge og familien.


Mål:

At give eleven læringsglæde, ved at skabe en hverdag, der giver mening for den enkelte elev. Hvor elevens personlige, sociale og faglige kompetencer trænes gennem det der interesserer den enkelte elev.

Der arbejdes hen mod, at den unge kan mestre sit eget liv, samt understøtte/undersøge vejen henimod undervisning i folkeskoleregi, ungdomsuddannelse eller job.  


Hvordan planlægges en indholdsrig hverdag:

Der ligges vægt på den enkeltes interesser for, at skabe interesse for skolearbejde. Det kan gøres gennem at eleven er i praktik på en arbejdsplads og undervisningen planlægges ud fra det eleven arbejder med. Arbejder eleven på en bondegård, regner man på f.eks. fodermængder og læser relevant materiale om landbruget, evt. materialer fra landbrugsskolen.

Ligger elevens interesse f.eks. inder for motorer, kan der regnes på f.eks. kubik, benzin forbrug og der kan læses Bilmagasiner eller manualer, alt efter hvad der giver mest interesse.

I undervisningen arbejdes der på, at styrke den enkeltes faglige kompetencer, hvor undervisningen tager udgangspunkt i elevens interesser. Undervisningen vil ofte være en til en mellem underviser og unge.

Undervisningen kan være på forskellige tidspunkter i løbet af dage og evt. om aftenen på f.eks. et af Ungdomsskolens hold.  

Ugens program vil være planlagt nøje sammen med elev, forældre og andre omkring den unge, hvor der laves et uge skema, så der aldrig hersker tvivl om hvad den unge skal.  

Dagligdagen skifter med de forskellige aktiviteter, alt efter hvad der er bedst for den unge.


Forældresamarbejde:

Det er nødvendig med et tæt samarbejde mellem forældre og Flyverskolen, så den unge oplever forældre og Flyverskole samarbejder tæt til fordel for den unge. En stor del af indsatsen består af en udvidet ligeværdigt forældre samarbejde og inddragelse.

Øvrige samarbejdspartnere:

I figuren er makkeren i midten, makkeren er personen, der koordinerer indsatsen/dagligdagen og er tæt på den unge.

Alle er vigtige for at skabe en meningsfyldt hverdag, men særlig vigtigt er det, at den unge, familien og makkeren får et godt samarbejde.

flyverskole model

Flyverskole som Entreprenør:

Det er muligt at tilkøbe Flyverskolen som entreprenør af specialopgaver, det kan være enkeltmands undervisning, skolevægring mm.


Visitation:

Visitation til Flyverskolen følger den normale visitations mødefrekvens.  Der indkaldes til en tværgående visitation, med deltagelse af myndighed og repræsentation fra flyverskolen.


Ved spørgsmål kontakt Ole Rasmussen 27906552