Handleplan for sorg og krise

Handleplan for sorg og krise

Formål: at få et arbejdsredskab til at hjælpe igennem ved sorg- og krisesituationer.

(Det understreges at de forskellige tiltag i hvert enkelt tilfælde skal vurderes – og generelt skal ses som inspirations- og huskekatalog for de involverede.

Vær opmærksom på at sorg og krise kan være andet end døden. Det kan f.eks. være ved alvorlig sygdom hos en ung eller hos den nærmeste familie.


Når en elev dør (ved pludselig opstået dødsfald)

Skolelederen underretter personalet

1)       Klasselæreren er den primære kontaktperson. Klasselæreren og ledelsen aftaler hvilke initiativer der tages. Det er som udgangspunkt klasselæreren som har forældre kontakten.

2)       Klasselæreren underretter klassen.

3)       Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærer. Vær opmærksom på at der kan være reaktioner på grund af tætte relationer til andre elever.

4)       Når samtlige klasser er underrettet hejses flaget på halv stang.

5)       Skoleleder/klasselærer orienterer skriftligt klassens forældre i den afdøde elevs klasse.

6)       Der kan afholdes en højtidelighed i klassen helst dagen efter meddelelsen - afhængig af situationen vurderer ledelsen om der tillige skal afholdes højtidelighed for hele skolen eller større grupper.


Klassen:

(Gode idéer til markering – aftales evt. sammen med præsten)

-      Klasselæreren er i lokalet, når de første elever ankommer og beholder klassen resten af dagen.

-      Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys.

-      Tal åbent og konkret om det der er sket.

-      Hjælp eleverne med at sætte ord på det de tænker og føler, - både positive og negative oplevelser.

-      Sørg for at ingen elever kommer hjem til et tomt hus.

-      Præsten kontaktes for at komme i klassen og snakke om døden og begravelse.

-      Ved anden trosretning kan en repræsentant for denne tro kontaktes, efter aftale med forældrene.


Første kontakt til elevens hjem: 

·         Klasselæreren tager - evt. gennem præsten - kontakt til hjemmet så hurtig som muligt for at aflevere en buket blomster.

·         Få konkrete facts om, hvad der er sket så evt. rygter manes i jorden. Husk mundtlig samtykke fra forældrene.

·         Spørge om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne.

·         Spørge om hvad klasselæreren kan hjælpe med?

·         Få en afklaring om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet f.eks. mindehøjtidelighed.

·         Fortælle om forløbet i klassen.

·         Indhente oplysninger om begravelsen.

·         Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen.

·         Spørge forældrene om de har noget imod, at skolen eller klassen indrykker en dødsannonce


Anden kontakt til elevens hjem:

-      Følge op på begravelsen.

-      Snakke om tiden derefter.

-      Snakke om gode oplevelser, man har haft med eleven (der kan være megen lindring i erindring af gode oplevelser).

-      Evt. medbringe en mindebog fra klassens elever.

-      Dette besøg skal finde sted inden for en måned efter begravelsen.


Om begravelsen: 

·         Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om deltagelsen i begravelsen. Det skal i meddelelsen nævnes, at det er vigtigt, at eleverne har voksne at være sammen med ved begravelsen. Klasselæreren har ikke ansvar for børnene, da ingen ved hvordan det enkelte unge menneske reagerer ved en begravelse.

·         Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt, kan være med ved begravelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdning af sorgen i den nærmeste tid. NB: frivillighed -ikke pres.

·         Tal indgående med klassen om, hvad der skal ske til begravelsen.

·         Dette er vigtigt, hvad enten eleverne skal deltage i begravelsen eller ikke.

·         På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet - men børn, der har brug for at være sammen med deres forældre, skal have mulighed for det.

·         Flaget hejses på halv stang (ledelsesopgave)


Opfølgning:

Det er vigtigt at personalet får den hjælp og støtte de har brug for. Her kan man trække på kommunens viden om sorg/videns personer.

Vær opmærksom på elevernes forskellige sorgreaktioner:

Nogen unge bearbejder hurtigt sorgen efter at dødsfaldet er blevet kendt - andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter.


Sorgens 4 stadier

Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.

Her kan der trækkes på kommunens viden om sorg/videns personer.


Hvis dødsfaldet sker i en ferie:

Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen, som kontakter personalet.

Ledelsen sørger for:

-      Kontakt til hjemmet.

-      Blomster til og deltagelse i begravelsen.

Det vurderes, om der skal arrangeres en mindestund den første dag efter ferien.

Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien.


Når en elev mister en af sine nærmeste:

Skolelederen underretter klasselæreren og det øvrige personale.

Klasselæreren underretter klassen.

De øvrige klasselærere går herefter i de respektive klasser og informerer kort om dødsfaldet. 

Klasselæreren er den primære kontaktperson.

Klasselæreren og ledelsen aftaler, hvem der tager hvilke initiativer.


Hjemmet:

Klasselæreren tager - evt. gennem præsten - kontakt til hjemmet så hurtig som muligt for at:

·         Få konkrete facts om, hvad der er sket så evt. rygter manes i jorden. Husk mundtlig samtykke fra forældrene.

·         Spørge om der er oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne.

·         Spørge om hvad klasselæreren kan hjælpe med?

·         Informere om at det er okay, hvis eleven ikke kommer i skole nogle dage, og at det også er i orden, hvis eleven kommer straks næste dag.

·         Få en afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet f.eks. mindehøjtidelighed.

·         Fortælle om forløbet i klassen.

·         Indhente oplysninger om begravelsen.

·         Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse begravelsen.


Klasselæreren underretter klassen:

-      Tal åbent og konkret om det der er sket.

-      Hjælp eleverne med at sætte ord på de tanker og følelser de har.

-      Kontakt evt. præst for at komme i klassen for at snakke om døden og begravelsen.


Inden eleven kommer tilbage:

·         Overvej hvordan den berørte elev skal vende tilbage til klassen. Der skal tages en snak med eleven inden tiden, hvor klasselæreren og den unge sammen finder ud af, hvordan den første dag skal forløbe.

·         Snak med klassekammeraterne om, hvordan de skal forholde sig, når eleven kommer tilbage. Det er vigtigt at den unge ikke bliver mødt med en mur af tavshed. Forbered klassen på at eleven kan være mere sårbar end ellers. Og de bør derfor vise ekstra omtanke.


Når eleven kommer tilbage:

-      Dagen skal forløbe som aftalt mellem eleven, forældrene og læreren.

        -      Kan klasselæreren ikke være til stede, skal der være en anden person, der er nært tilknyttet klassen.

-      Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen / skolen kan gøre for ar hjælpe eleven gennem sorgen.


Begravelsen: 

Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse en meddelelse om deltagelsen i begravelsen. Klasselæreren har ikke ansvar for børnene, da ingen ved hvordan det enkelte unge menneske reagerer ved en begravelse.


Når en ansat dør:

Se Ungecenterets handleplan/kriseplan.


Ulykker i skolen:

Stands ulykken hvis det er muligt

·         Det personale, der først er til stede, sørger for at kontoret bliver underrettet, tilkalder hjælp og forsøger så godt som muligt at holde eleverne væk fra ulykkesstedet.

·         Ledelsen overlader til lærerne/pædagogerne at tage sig specielt af dem, der har været vidne til ulykken.

·         Hvis det er nødvendigt, hentes klasselæreren, andre lærere.

·         Behov for skriftlig meddelelse til de berørte elevers hjem, vurderes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen.

·         Der sørges for voksenkontakt til de elever, som ikke bør være alene efter skoletid.

·         Evt. pressekontakt foregår gennem ledelsen.

·         Ved dødsfald træder Sorg-handleplanen i kraft.


Underretning:

-          Ledelsen underretter elevens/elevernes hjem om ulykken.

-          Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien af sygehus, politi eller præst.

-          Ledelsen informerer personalet.

-          Skoleleder underretter skolevæsnets ledelse.

-          Klasselærerne informerer deres klasser.


Opfølgning:

-          Være opmærksom på evt. fravær, når eleverne efter ulykken kommer tilbage til skolen.

-          Eleverne skal have ærlige oplysninger om hvad der er sket.

-          Der kan evt. afholdes et forældremøde i den/de involverede klasser for at undgå rygtedannelser.

-          Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på at mange som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få en reaktion senere. Elever, som har behov for det, skal tilbydes særlig efterbehandling.

-          Ved skader der fører til længere sygehusophold, holder klasselæreren kontakt med hjemmet og skolen tilbyder undervisning i det omfang eleven har brug for.

-          Hvis en elev får varige mén efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren.


Revideres senest efteråret 2021.

Ansvarlig er Anders Kirkegaard