Strategi mod mobning

Strategi mod mobning

Det allerbedste middel mod mobning er god trivsel samt gode elev- og voksenrelationer.


Strategi mod mobning:

En anti mobbe strategi er et dokument, der sætter ord på skolens kerneværdier og ikke mindst beskriver, hvordan disse strategier bliver en aktiv del af hverdagen på skolen. Anti mobbe strategien giver fælles retningslinjer for arbejdet med mobning ved at beskrive, hvordan skolen vil forbygge og håndtere mobning.  

Formål med strategi:

At vi medvirker til at danne mennesker, der kan være sociale og få fællesskaber til at fungere. At vi i fællesskab har ansvar for at sætte en stopper for mobning med fokus på destruktiv kultur i fællesskabet. Derfor har vi hver især ansvar for selv at medvirke til at forebygge eller løse situationer med mobning eller alvorlig konflikt.

Hvad betyder dette:


I Ungecenteret har alle ret til at blive behandlet med respekt, og alle har pligt til at omgå hinanden på en værdig måde og hjælpe med at der er plads til alle.

Dette indebærer blandt andet, at vi accepterer hinandens forskelligheder og giver plads til at være forskellige. Krænkende adfærd som mobning og chikane accepteres ikke – heller ikke digitalt.

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.


Mobning undgået ved at:

-          Elever, personale og forældre er opmærksomme på, om alle elever trives.

-          Det italesættes at det i 10. klasse forventes, at man behandler hinanden med respekt og giver plads til hinandens forskelligheder.

-          Der er forventning om, at man opføre sig ordentligt over for andre!  


Når mobning/chikane opstår:

-          Kontaktes skolens personale og/eller skolens ledelse.

-          Der vil blive afholdt samtaler med parterne.

-          Forældre vil blive informeret/inddraget (u.18år)


Mål med politik:

At alle elever trives på en skole, hvor der er plads og rum til at udvikle sig fagligt, socialt, personligt.


Klagemulighed:

Klager sendes til skolelederen.


Når klagesagen er tilstrækkeligt oplyst og forældre og barn (efter alder og modenhed) er blevet inddraget og handlingsplan lavet, så beslutter skoleledere, om han giver klager medhold, delvis medhold eller ikke medhold.

Skolen skal videresende sagen til Klageinstans mod Mobning, såfremt afgørelsen er delvis medhold eller ikke medhold.

Der skal medsendes:

Uddannelsesstedets antimobbestrategi. 

Uddannelsesstedets handlingsplan vedrørende den konkrete situation. 

Uddannelsesstedets undervisningsmiljøvurdering (UMV).

Den seneste nationale trivselsmåling.

En redegørelse for de midlertidige foranstaltninger, som uddannelsesstedet måtte have iværksat.

Andet materiale som skønnes relevant for den konkrete sag, herunder relevante notater.

OBS: Klageinstans mod Mobning kan indhente andet materiale, som vurderes at være relevant for klagesagsbehandlingen.

Revideres senest efteråret 2021.

Ansvarlig er Anders Kirkegaard